Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

zamknij

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH WÓZKÓW I INNYCH URZĄDZEŃ

 

Użyte w poniższym dokumencie określenia oznaczają:

1.       Umowa Serwisowa- umowa, na mocy której Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Zleceniobiorcy napraw, wymian, przeglądów,  konserwacji oraz innych usług w maszynach określonych między stronami oraz na warunkach przez nie ustalonych. Jako umowę serwisową uznaje się również jedno lub kilkurazowe zamówienie przez Zleceniodawcę wykonania usługi przez Zleceniobiorcę.

2.       Wózki widłowe- zarówno całe maszyny jak i części, komponenty oraz ich podzespoły

3.       Inne urządzenia- to wszystkie urządzenia poza wózkami widłowymi, na których naprawę wyraził zgodę Zleceniobiorca

4.       Wynagrodzenie- kwota, powiększona o stawkę podatku od towarów i usług, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jaką na postawie ustaleń zawartych w kosztorysie (jeśli takowy został wykonany) lub w umowie serwisowej, do której również zalicza się protokół serwisowy. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy należność z tytułu wykonanej pracy przez pracowników , wykorzystanych części, zużytych materiałów, kosztów dojazdów do wyznaczonego przez Zleceniobiorcę miejsca niezbędnych do realizacji Umowy Serwisowej.

5.       Zleceniodawca- osoba prywatna lub podmiot będący przedsiębiorcą, lub jego przedstawicielem ( w tym osoby zatrudniane przez dany podmiot).

6.       Zleceniobiorca- Centrum Serwisowe Wózków i Maszyn CSWiM Marcin Gielniak oraz osoby w nim zatrudnione.

 

 

Zawarcie umowy

 

1.       Umowa Serwisowa może być zawarta w formie pisemnej, elektronicznej, dokumentowej lub telefonicznej.

2.       Zleceniodawca oraz Zleceniobiorca mogą zmienić postanowienia Ogólnych Warunków, ale tylko w formie pisemnej oraz w terminie wcześniejszym od wykonania Umowy Serwisowej.

 

 

Wykonanie Umowy

 

1.       Zleceniobiorca wykonuje ustaloną usługę zgodnie z DTR lub zaleceniami producenta, wykorzystując swoja wiedzę.

2.       Zleceniobiorca wykonuje na rzecz Zleceniodawcy regularne przeglądy maszyn, zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR, instrukcją konserwacji lub ustaleniami między stronami.

3.       Pracownicy Zleceniobiorcy, z wyjątkiem tych niewątpliwie do tego wyznaczonych, nie są upoważnieni do udzielania lub przekazywania jakichkolwiek ważnych wiadomości.

4.       Zleceniobiorca odpowiada za szkody powstałe w wyniku prac w zakresie Umowy Serwisowej, jedynie gdy powstały one z celowego działania pracownika.

 

 

Wynagrodzenie

 

1.       Zleceniodawca będzie zobowiązany do wypłaty Zleceniobiorcy wynagrodzenia zgodnie z wystawioną fakturą VAT lub innym dokumencie sprzedażowym, w terminie na nim zawartym.

2.       Podstawę ustalenia Wynagrodzenia oraz dokumentu sprzedażowego za wykonane usługi przez pracowników Zleceniobiorcy stanowi protokół serwisowy.

3.       Podpisany protokół serwisowy przez właściciela lub pracownika Zleceniodawcy jest równoznaczny z akceptacją kosztów w niego wynikających.

4.       Czas oczekiwania na podjęcie pracy przez pracowników Zleceniobiorcy również zostaje wliczony do czasu pracy serwisu, jest traktowany i rozliczany tak samo jak czas wykorzystany na usługę serwisową.

5.       Przyjmuje się, że każdy pracownik Zleceniodawcy jest upoważniony do podpisania protokołu serwisowego oraz składania w jego imieniu wiążących go oświadczeń woli.

6.       Przewidywany czas pracy  pracowników Zleceniobiorcy oraz materiały użyte w trakcie wykonywania usługi, mogą ulec zmianie. Ustalenia przed naprawą są orientacyjne i mogą się zmienić w zależności od okoliczności wynikających w trakcie prac serwisowych, co zostanie zawarte w protokole serwisowym i również podlega wynagrodzeniu.

7.  Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zatrzymania naprawianej maszyny do czasu uiszczenia przez Zleceniodawcę pełnej zapłaty za wykonaną pracę oraz wykorzystane materiały. Podstawą do uiszczenia zapłaty będzie FV lub inny dokument sprzedażowy, wystawiony przez Zleceniobiorcę. W przypadku braku uiszczenia zapłaty powyżej 14 dni, Zleceniobiorca będzie naliczać opłatę postojową za naprawioną maszynę w kwocie: 100zł netto /1 doba. 

 

 

Rozwiązanie umowy serwisowej

 

1.       Wypowiedzenie Umowy Serwisowej powinno nastąpić w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej ( na adres mailowy: serwis@cswim.pl), pod rygorem nieważności.

2.       Zleceniobiorca ma prawo do rozwiązania Umowy Serwisowej bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym,  w przypadku opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia Zleceniobiorcy, trwającego powyżej 30 dni.

 

Gwarancja i rękojmia

 

1.       Zleceniobiorca udziela Zleceniodawcy gwarancji na fabrycznie nowe części oraz materiały eksploatacyjne wykorzystane podczas wykonywania usługi przez Zleceniodawcę na okres 12 miesięcy, chyba że producent wykorzystanego materiału zastrzegł na niego inny termin gwarancji. Gwarancja ta jest ważna tylko wtedy, gdy części lub materiały zostały zamontowane przez pracowników Zleceniobiorcy.

2.       Na świadczone przez pracowników usługi w ramach Umowy Serwisowej, Zleceniobiorca udziela Zleceniodawcy gwarancji na 6 miesięcy lub 500mth, w zależności co nastąpi pierwsze.

3.       Zleceniobiorca nie odpowiada z tytułu gwarancji na wady wykonania lub wykorzystanych części lub materiału eksploatacyjnych, w przypadku gdy Zleceniodawca zalega co najmniej 14 dni z zapłatą całości wynagrodzenia.

Zleceniodawca jest zwolniony ze świadczenia usług i wymian gwarancyjnych do czasu uiszczenia przez zleceniobiorcę całości wynagrodzenia.

4.       Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz wynikłych z zużycia ich podczas eksploatacji.

 

Postanowienia końcowe

1.       W razie sporu pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą sądem rozstrzygającym będzie sąd miejsca siedziby Zleceniobiorcy.